Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ZSE w Gnieźnie:

podanie o przyjęcie do konkretnej szkoły (technikum kształcącego w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik reklamy lub szkoły branżowej I stopnia) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

2 fotografie (dla ubiegających się o przyjęcie do technikum kształcącego w zawodzie technik reklamy – 3 fotografie),

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku młodocianych pracowników (Szkoła Branżowa I Stopnia) wymagana jest również podpisana umowa o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zamiar podpisania takiej umowy.

Skip to content